STUDENTSKA UNIJA MEDICINARA – SUMC je humanitarno i dobrovoljno udruženje građana-studenata Univerziteta u Beogradu – Medicinskog fakulteta.

SUMC je stručno neprofitno udruženje studenata okupljenih u cilju razvoja ideja humanizma i medicinske etike, edukacije studenata i podsticanja naučnog rada, u skladu sa medicinskom etikom i Hipokratovom zakletvom.

SUMC ostvaruje saradnju sa drugim studentskim i interesnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.SUMC deluje na teritoriji Republike Srbije.
SUMC se u ostvarivanju svojih ciljeva angažuje na razvoju humanizma i medicinske etike, saradnje sa drugim srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i na organizovanju aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi SUMC-a.

Ciljevi SUMC-a su:
• podizanje nivoa svesti studenata o njihovim pravima i unapređenje prava, standarda studenata i položaja studenata u društvu;
• poštovanje i zaštita ljudskih prava u skladu sa zakonom;
• borba za autonomiju Univerziteta;
• unapređenje stručnog znanja i veština studenata;
• unapređenje zdravlja građana u skladu sa zakonom;
• ostvarivanje i zaštita prava, interesa i zdravlja studenata Univerziteta u Beogradu – Medicinskog fakulteta;
• obezbeđivanje humanitarne pomoći egzistencijalno ugroženim populacijama u Republici Srbiji;
• promocija zdravih oblika ponašanja i podizanje nivoa zdravstvene kulture studenata i građana;
• unapređenje nastave;
• podizanje nivoa svesti o štetnosti i borba protiv zloupotrebe nuklearne energije;
• borba za mirno rešavanje konflikata;

 

SUMC svoje aktivnosti ostvaruje kroz projekte:
• Medicinsko obezbeđivanje javnih skupova-MOJS
• Prva pomoć
• Javni čas prve pomoći za nemedicinsko stanovništvo
• Svi smo mi nečija deca
• Jesti ili ne jesti-pitanje je sad
• Budi kul bez alkohola
• Bolnica za medvediće (sa Komitetom za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbija-IFMSA Serbia)
• Realistični prikaz povreda, oboljenja i stanja-RPPOS
• Medicinski tim borbe protiv trgovine ljudima
• IPPNW, Bridges of understanding
• Glas ruku
• Volontiranje u Hitnoj
• SUMC-umni klub
• Prvaci

 

Studentska unija medicinara – SUMC je nastala na studentskom protestu 1996/97. godine sa ciljem da studentima i građanima obezbedi zdravstvenu zaštitu u vidu pružanja neophodne prve pomoći na demonstracijama. U vreme trajanja pomenutog protesta zbrinuli smo više od 3000 (tri hiljade) studenata, građana i policajaca i otpočeli sa distribucijom humanitarne pomoći u vidu lekova i sanitetskog materijala.

Još tokom protesta smo uvideli da dobro organizovana grupa studenata može da nadoknadi brojne propuste u sistemu zdravstvene zaštite i na Medicinskom fakultetu. Stoga smo počeli sa organizacijom i realizacijom pojedinih projekata, čiji se broj neprestano uvećava, i registrovali SUMC kao organizaciju studenata.